Ví tiền của YouGo bao gồm: công nợ, thu nhập và tài khoản ký quỹ

Công nợ Đây là tiền hàng thu tiền mặt mà đối tác tài xế cần nộp về cho công ty.

·        Nếu công nợ vượt quá 1.500.000VNĐ, đối tác sẽ bị cảnh báo.

·        Nếu công nợ vượt quá 2.000.000VND, đối tác sẽ bị khóa tài khoản

Thu nhập Đây là thu nhập của đối tác tài xế. Có thể xem chi tiết lịch sử giao dịch hàng ngày, tuần, tháng…
Tài khoản ký quỹ Đây là tài khoản ký quỹ, đối tác tài xế sẽ được ưu tiên nhận các đơn hàng tiền mặt có giá trị lớn nếu có tài khoản ký quỹ này.