Cập nhật lần cuối:17/04/2023

PHẦN A – CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng được áp dụng cho bạn. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của YouGo tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý  được gọi là “Hợp Đồng” giữa bạn và YouGo. Hợp Đồng áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi YouGo. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.

 1. YouGo có thể điều chỉnh các điều khoản trong Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web https://yougo.vn/. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.
 2. YouGo là một công ty công nghệ cung cấp nền tảng cho người dùng để sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Vai trò của YouGo là liên kết người dùng với các nhà cung cấp bên thứ ba. YouGo không chịu trách nhiệm đối với các hành động và/hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do nhà YouGo chịu. Nhà cung cấp bên thứ ba không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của YouGo và các giải pháp được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba không được xem là được cung cấp bởi YouGo.

2. Các định nghĩa

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ sau sẽ có nghĩa như được mô tả dưới đây:

 1. “Ứng Dụng” nghĩa là ứng dụng di động được YouGo cung cấp để Người Dùng và Các Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tải xuống;
 2. “YouGo” nghĩa là: Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ You Go
 3. “Các Chính Sách YouGo” nghĩa là: Chính sách bảo mật; Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác tài xế YouGo/ Đối tác giao hàng hoặc Quy tắc ứng xử dành cho Khách Hàng, có thể được áp dụng; và
 4. tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc các thỏa thuận do bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian.
 5. “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể được nhận dạng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin xe và bảo hiểm;
 6. “Nền Tảng” nghĩa là nền tảng công nghệ, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của YouGo, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Giải Pháp;
 7. “Chính Sách Bảo Mật” nghĩa là chính sách bảo mật của chúng tôi có thể truy cập tại: https://yougo.vn/chinh-sach-bao-mat/ được sửa đổi theo thời gian;
 8. “Dịch Vụ” nghĩa là việc liên kết Người Dùng với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm;
 9. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng Dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi YouGo;
 10. “Các Giải Pháp” nghĩa là các dịch vụ vận chuyển và/ hoặc dịch vụ hỗ trợ dưới đây được cung cấp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ (gọi riêng là “Giải Pháp”)
 11. “Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba” nghĩa là các bên thứ ba độc lập cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ, bao gồm đối tác tài xế, đối tác giao hàng và thương nhân bên thứ ba;
 12. “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/ hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và nhận Các Giải Pháp;
 13. “Người Dùng Trợ Giúp” nghĩa là cá nhân có ý muốn đăng ký trở thành Người Dùng Doanh Nghiệp thuộc CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ YOU GO để đặt dịch vụ vận chuyển/ giao hàng thông qua một trang web được phát triển và cung cấp bởi YouGo tùy từng thời điểm nhất định;
 14. “Phí Người Dùng” nghĩa là các khoản phí mà Người Dùng phải trả để nhận được Các Giải Pháp thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm phí cầu đường, thuế và các khoản phí hoặc lệ phí khác có thể phải trả cho việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Giải Pháp cụ thể.
 15. “Phần Ăn” nghĩa là bất kỳ thực phẩm và/hoặc đồ uống nào được Thương Nhân cung cấp thông qua Ứng Dụng YouGo để Người Dùng đặt mua;
 16. “Giá Bán Lẻ” của một Phần Ăn nghĩa là giá bán lẻ của Phần Ăn như được công bố trên Ứng Dụng YouGo, bao gồm thuế GTGT;

3. Cam Đoan, Bảo Đảm và Cam Kết

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam đoan, bảo đảm/cam kết rằng:

 1. Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý để ký kết Hợp Đồng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Bạn không thể ký kết Hợp Đồng nếu bạn dưới mười sáu (15) tuổi;
 2. Tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác;
 3. Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và Dịch Vụ cho các dự định và mục đích hợp pháp;
 4. Bạn sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để bạn sử dụng Dịch Vụ;
 5. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác;
 6. Bạn sẽ không cố gắng làm gián đoạn hoặc làm tổn hại đến Dịch Vụ, Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào;
 7. Bạn sẽ không cố gắng khai thác thương mại bất kỳ phần nào của Ứng Dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái bản, hiển thị công khai, phân phối hoặc sử dụng hoặc truyền đạt cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi;
 8. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc trạng thái người dùng của bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 9. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng như họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản… hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý, theo quy định pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để cung cấp Dịch Vụ;
 10. .Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo;
 11. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để gây phiền toái hoặc hành xử theo các cách thức không phù hợp hoặc thiếu tôn trọng đối với YouGo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 12. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn và/hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ;
 13. Bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối Phần Mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ YouGo;
 14. Bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của bạn một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn đồng ý rằng YouGo có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng nếu các thông tin về bạn là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì YouGo có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Ứng Dụng, số điện thoại hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn;
 15. Bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu mà bạn được phép sử dụng;
 16. Bạn đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan (đường truyền mạng, giờ cao điểm, ảnh hưởng của thời tiết…) dẫn đến chất lượng và tính khả dụng của Dịch Vụ có thể không được đảm bảo xuyên suốt, Công Ty sẽ nỗ lực trong khả năng tốt nhất của mình trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho bạn;
 17. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của YouGo, có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với pháp luật hiện hành. Bản cập nhật của Chính Sách Bảo Mật được đăng tải trên trang web https://yougo.vn và sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực;
 18. Bạn đồng ý hỗ trợ YouGo trong bất kỳ cuộc điều tra nội bộ hoặc bên ngoài nào mà YouGo có thể yêu cầu để tuân thủ các luật hoặc quy định hiện hành;
 19. Bạn đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại được gây ra cho chính bản thân bạn, YouGo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào là kết quả của việc bạn vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của YouGo hoặc Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba.
 20. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các thiết bị hoặc ứng dụng đã bị chỉnh sửa với ý định nhầm lẩn tránh việc phát hiện hoặc hỗ trợ các hoạt động gian lận với YouGo hoặc để làm gián đoạn các tính năng vốn có của Ứng Dụng.

Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn cam đoan, đảm bảo/cam kết thêm rằng:

 1. Nếu áp dụng, Bạn có giấy phép lái xe hợp lệ và được phép điều khiển xe cơ giới/ xe máy và có tất cả các giấy phép, chấp thuận và quyền hạn thích hợp để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng thuê cho các bên thứ ba trong lãnh thổ nơi bạn sử dụng Dịch Vụ;
 2. Nếu áp dụng, bạn sở hữu, hoặc có quyền và quyền hạn hợp pháp để vận hành phương tiện (“Phương Tiện”) mà bạn có ý định sử dụng khi chấp nhận yêu cầu của Người Dùng, và phương tiện đó đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành đối với các phương tiện cùng loại;
 3. Nếu áp dụng, bạn sẽ sử dụng thiết bị an toàn đường bộ thích hợp;
 4. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của dịch vụ vận chuyển/giao hàng do bạn cung cấp;
 5. Bạn phải tuân thủ mọi pháp luật của nước sở tại liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng/taxi và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật của nước sở tại;
 6. Bạn sẽ không liên hệ với Người Dùng cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch Vụ;
 7. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của YouGo, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tài khoản người dùng nào không thuộc sở hữu của bạn, vào nguồn hoặc khai thác Ứng Dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Ứng Dụng, theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của bạn, như được cung cấp bởi Ứng Dụng;
 8. Bạn đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do YouGo, đại lý hoặc người được chỉ định của YouGo sắp xếp hoặc thực hiện
 9. Bạn ý thức rõ rằng khi phản hồi Người Dùng, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do bạn tự thanh toán;
 10. Nếu bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản, và bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Hợp Đồng này;
 11. Bạn đồng ý rằng bạn bị cấm đưa ra các phiếu giảm giá và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào khác cho Người Dùng. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích khác, ví dụ nhưng không giới hạn ở việc khai thác dữ liệu thông tin của YouGo, hoặc thông tin liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Vi phạm điều này sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và có thể được coi là gián điệp công nghiệp hoặc phá hoại và YouGo bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp hoặc được cho phép theo luật nhằm chống lại bạn và/hoặc bất kỳ người nào, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chỉ đạo hoặc hướng dẫn bạn, trong trường hợp bạn sử dụng Dịch Vụ ngoài mục đích sử dụng mà nó được dự kiến; và
 12. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ phải bồi hoàn giá trị đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển, phí nền tảng và các phụ khí khác) khi (i) bạn hủy đơn hàng với lý do chủ quan (không vì các nguyên nhân từ Thương Nhân/ hoặc Người Dùng) và (ii) thời hạn hoàn thành đơn hàng của Nhà hàng vẫn chưa kết thúc (30 phút đối với pizza/ các món nướng, 15 phút đối với các món ăn khác). Thời hạn này được tính từ lúc bạn có mặt tại nhà hàng và thao tác “Tôi đã đến nhà hàng” trên Ứng dụng. Số tiền bồi hoàn sẽ được cấn trừ vào doanh thu của các chuyến xe phát sinh từ Ứng dụng.

Nếu bạn là Người Dùng, bạn cam đoan, đảm bảo/ cam kết thêm rằng:

 1. Bạn sẽ tuân thủ các Chính Sách của YouGo;
 2. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho bạn, sử dụng cá nhân hoặc, nếu được phép, sử dụng cho một người khác ít nhất mười hai (12) tuổi (“Trẻ Vị Thành Niên”), trong trường hợp đó bạn sẽ chịu trách nhiệm chính đối với Trẻ Vị Thành Niên;
 3. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các dịch vụ giả mạo
 4. Nếu áp dụng, bạn đồng ý cho biết số lượng hành khách chính xác khi yêu cầu Dịch Vụ. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng nếu thông tin về số lượng hành khách là không đúng sự thật hoặc không chính xác, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba có quyền hủy đặt chỗ của bạn và bạn có thể bị tính phí hủy cuốc;
 5. Bạn sẽ không liên hệ với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ trừ trường hợp thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;
 6. Bạn không được cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc cố gắng gây thiệt hại cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Phương Tiện;
 7. Nếu áp dụng, bạn sẽ không tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ bộ sưu tập, biên dịch hoặc thư mục khác từ bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Ứng Dụng hoặc Nền Tảng ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;
 8. Nếu áp dụng, bạn sẽ không sao chép bất kỳ nội dung nào được hiển thị thông qua Ứng Dụng hoặc Nền Tảng, bao gồm mọi đánh giá và nội dung sản phẩm của bên thứ ba, để tái bản ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào;
 9. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chỉ một (1) tài khoản được đăng ký trên một thiết bị;
 10. Bạn ý thức rõ rằng khi yêu cầu Giải Pháp bằng SMS hoặc bằng cách sử dụng Dịch Vụ, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng; và
 11. Bạn đồng ý rằng YouGo có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, xem một tài khoản là không hoạt động nếu không có giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản người dùng của bạn trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày có giao dịch cuối cùng và hủy kích hoạt hoặc hạn chế quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn.

Nếu bạn là Thương Nhân bán hàng thông qua dịch vụ:

 1. Bạn, hoặc đại diện hợp pháp của bạn, có năng lực và thẩm quyền để tham gia, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này;
 2. Hợp Đồng này cấu thành các nghĩa vụ hợp lệ và có tính ràng buộc, và có hiệu lực đối với các Bên theo các điều khoản trong Hợp Đồng này;
 3. Việc giao kết trở thành Thương Nhân của YouGo, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng tương ứng, và/hoặc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của bạn theo Hợp Đồng này không và sẽ không vi phạm (i) bất kỳ quy định pháp luật nào mà bạn và/hoặc Thương Nhân bị điều chỉnh hoặc (ii) bất kỳ thoả thuận nào mà bạn và/hoặc Thương Nhân là một bên hoặc có liên quan đến;
 4. Bạn không phải là bên vỡ nợ đối với bất kỳ thoả thuận nào mà bạn bị ràng buộc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bất lợi đến tình trạng tài chính hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng này cũng như không có bất kỳ hành động, tố tụng, khiếu nại, tranh chấp hoặc việc phân xử nào đang chờ giải quyết hoặc đe doạ chống lại Bên đó mà có thể có ảnh hưởng tương tự;
 5. Bạn tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về an toàn thực phẩm);
 6. Bạn hiểu rằng, với tư cách là Thương Nhân hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bạn có trách nhiệm phát hành và cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng, tùy theo từng trường hợp) đối với sản phẩm, hàng hóa mà bạn phân phối thông qua dịch vụ YouGo. Bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc sự tịch thu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì vận chuyển hàng hóa thương mại mà không có tài liệu phù hợp. Trong trường hợp Thương Nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc hóa đơn bán hàng, YouGo có toàn quyền chấm dứt Hợp Đồng này với hiệu lực ngay lập tức, và yêu cầu Thương Nhân bồi hoàn các chi phí mà YouGo đã phải chi trả cho Người Dùng Cuối liên quan đến hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn của Thương Nhân;
 7. Thương Nhân đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tiền phạt hoặc các chế tài hành chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Thương Nhân trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình thông qua Dịch vụ YouGo;
 8. Tất cả nội dung, phương tiện, và các tài liệu khác được sử dụng hoặc cung cấp theo Hợp Đồng này không xâm phạm hoặc vi phạm các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;
 9. Thương Nhân đảm bảo và cam kết không sử dụng Ứng Dụng YouGo cho bất kỳ mục đích không hợp pháp nào (bao gồm vận chuyển ma tuý, thực hiện bất kỳ hành động nào trái đạo đức và gây rối trật tự công cộng).

4. Khả năng tương thích

Các kiểu hoặc phiên bản khác nhau của bộ định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có chương trình cơ sở hoặc cài đặt không tương thích với Ứng Dụng. Mặc dù chúng tôi liên tục phát triển Ứng Dụng để hỗ trợ tất cả các thiết bị và kiểu máy được sử dụng phổ biến ở các thị trường và tất cả các trình duyệt nơi Ứng Dụng có thể được truy cập từ đó, chúng tôi không đảm bảo tính tương thích của Ứng Dụng với các thiết bị di động cụ thể hoặc phần cứng khác.

5. Cấp phép và Giới Hạn Quyền

YouGo và các bên cấp phép cho YouGo, khi được áp dụng, cấp cho bạn một giấy phép có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để sử dụng và truy cập vào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm để sử dụng Dịch Vụ, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tất cả các quyền không cấp cho bạn một cách cụ thể sẽ được bảo lưu bởi YouGo và các bên cấp phép cho YouGo.

Bạn không được:

 1. Chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng lại, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm dưới bất kỳ hình thức nào
 2. Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh từ Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm;
 3. “Nhân bản” Ứng Dụng/ Phần Mềm trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc internet nào khác;
 4. Ngoại trừ trong phạm vi các hạn chế đó bị cấm theo luật hiện hành, tháo rời, dịch ngược, sử dụng kỹ sư đảo ngược, giải mã hoặc cố gắng chuyển hóa và mã hóa hoặc trích xuất phần mềm từ Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng;
 5. Sử dụng bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh thủ công hoặc tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, bots, virus, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây (a) gây gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/ hoặc hiệu suất của Ứng Dụng; (b) để tiến hành các hoạt động khai thác hoặc loại bỏ dữ liệu hoặc (c) bằng mọi cách tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng Dụng hoặc nội dung của Ứng Dụng;
 6. Đăng tải, phân phối hoặc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào các tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các thông tin độc quyền khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu;
 7. Gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu, hay các quyền sở hữu khác có trong Ứng Dụng hoặc Nền Tảng; hoặc
 8. Sử dụng Ứng Dụng để (a) gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; (b) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; (c) gửi tài liệu có chứa virus phần mềm, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; (d) gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Ứng Dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; hoặc (e) cố gắng truy cập trái phép vào Ứng Dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của nó; hoặc (f) giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (g) tham gia vào bất kỳ hành vi có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của chúng tôi.

6. Thanh toán

Đối với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

 1. Bất kỳ khoản phí nào bạn chi trả cho YouGo cho việc sử dụng Dịch Vụ là ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch Vụ”). Tùy thuộc vào các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, Phí Dịch Vụ sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Phí Người Dùng, được xác định bởi YouGo vào từng thời điểm. Chính sách không hoàn trả này được áp dụng mọi lúc bất kể quyết định của bạn về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/Nền Tảng, quyết định của chúng tôi về việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Ứng Dụng/ Nền Tảng, sự gián đoạn của Dịch Vụ cho dù có kế hoạch, vô tình hay cố ý, hoặc vì bất kỳ lý do nào.
 2. Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người Dùng trả cho bạn bao gồm Phí Dịch Vụ mà bạn thu thay cho YouGo.
 3. YouGo có thể, tùy theo quyết định riêng của mình, đưa ra các khuyến mại đối với các tính năng khác nhau và mức giá khác nhau trên Các Giải Pháp cho bất kỳ Người Dùng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ được bạn tôn trọng. YouGo có thể thay đổi Phí Dịch Vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Thanh toán bởi Người Dùng

 1. Người Dùng có thể thanh toán cho việc cung cấp Giải Pháp của bạn ngay lập tức sau khi hoàn thành hoặc xác nhận đặt chỗ đối với Giải Pháp đó, tùy trường hợp có thể, bằng tiền mặt hoặc phương thức không dùng tiền mặt, chẳng hạn như bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ của bạn, bao gồm tiền thưởng (nếu có), sẽ được chuyển đến bạn như đã thỏa thuận.
 2. YouGo có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi bạn và/ hoặc Người Dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ không quy trách nhiệm cho YouGo về bất kỳ sự từ chối, trì hoãn, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào cho bạn.

Đối với Người Dùng:

 1. Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng Dịch Vụ, bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba bằng cách chọn một trong các phương thức thanh toán có sẵn trên Ứng Dụng. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ là tự động và không được hoàn lại.
 2. Bạn có thể chọn thanh toán cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba để cung cấp Giải Pháp bằng tiền mặt hoặc nếu có, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”) hoặc ví điện tử hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trong Ứng Dụng.
 3. Nếu bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện Ứng Dụng
 4. Bạn đồng ý rằng YouGo có thể xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của bạn khi bạn đăng ký Thẻ lần đầu với chúng tôi cũng như khi bạn sử dụng Dịch Vụ
 5. Bạn đồng ý rằng YouGo có thể thực hiện một lệnh “tạm giữ” hợp lý, đây không phải là một khoản phí bị trừ vào Thẻ của bạn mà chỉ nhằm kiểm chứng phương thức thanh toán Thẻ. Phần “tạm giữ” sẽ hiện trong báo cáo tài khoản của bạn là “chờ xử lý”. Số tiền “tạm giữ” sẽ dựa trên giá cước được hiển thị tại thời điểm bạn đặt chỗ và có thể bao gồm các khoản phụ phí tối đa (ví dụ, phí cầu đường hoặc phí đặt chỗ, nếu áp dụng) cho phép trên Ứng Dụng. Lệnh “tạm giữ” được thực hiện như là một biện pháp phòng chống bất kỳ việc sử dụng trái phép, giao dịch ngoài hạn mức, hoặc lừa đảo nào đối với Thẻ của bạn
 6. Trong trường hợp việc thanh toán bằng Thẻ được xử lý ở nước ngoài, bạn sẽ chịu các chi phí phát sinh từ việc thanh toán này
 7. Nếu tính năng tiền boa là khả dụng, bạn có thể lựa chọn cài đặt mặc định trước một số tiền boa theo ý bạn khi đăng ký Dịch Vụ. Số tiền này sẽ tự động được cộng thêm vào Phí Người Dùng sau khi Giải Pháp được cung cấp và được chuyển cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba trừ khi bạn chọn thay đổi số tiền hoặc xóa tiền boa.
 8. YouGo có thể tạm dừng xử lý bất kỳ giao dịch nào hoặc vô hiệu hóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thẻ trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc từ chối hoặc bồi hoàn từ tổ chức tài chính hoặc khi YouGo một cách hợp lý tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi YouGo một cách hợp lý tin rằng bạn vi phạm Hợp Đồng này.
 9. Bạn đồng ý bạn sẽ hợp tác trong việc sàng lọc tội phạm tài chính khi có yêu cầu và hỗ trợ YouGo trong việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.
 10. Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với đơn vị phát hành Thẻ.

7. Hủy Cuốc Đối Với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba:

 1. Người Dùng dựa vào bạn để giao hàng hoặc cung cấp Giải Pháp. Bạn đồng ý rằng tỷ lệ hủy cuốc cao và/hoặc thường xuyên hoặc bỏ qua các yêu cầu đặt chỗ của Người Dùng sẽ làm giảm trải nghiệm của Người Dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của YouGo.
 2. Mặc dù bạn có thể hủy cuốc, việc hủy phải dựa trên những lý do hủy có thể chấp nhận như được nêu trong Ứng Dụng. YouGo bảo lưu quyền sửa đổi các lý do hủy có thể chấp nhận vào từng thời điểm. Việc hủy cuốc không dựa trên một trong những lý do có thể chấp nhận hoặc bỏ qua một yêu cầu đặt chỗ có thể được tính để xác định xem quyền truy cập Dịch Vụ của bạn có bị hạn chế tạm thời không.

8. Chương trình Khuyến mại cho Người Dùng

 1. Tùy vào từng thời điểm, YouGo có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng các mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, hoặc các hình thức khuyến mại khác (gọi chung là “Mã Giảm Giá”). Từng loại Mã Giảm Giá sẽ có thời hạn hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn sử dụng và/hoặc tính hiện hữu khác nhau.
 2. Mã Giảm Giá có thể sẽ không được áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác, trừ trường hợp được sự đồng thuận từ YouGo. Có thể có các điều khoản và điều kiện áp dụng bổ sung đối với các Mã Giảm Giá đó. Trừ khi được quy định cụ thể tại đây, Mã Giảm Giá sẽ chỉ được sử dụng trên Nền Tảng, không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 3. YouGo có toàn quyền thu hồi, điều chỉnh và/hoặc thay thế bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình khuyến mại, chương trình gói hội viên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 4. YouGo có quyền hủy bỏ, tạm dừng hoặc truất quyền tham gia vào các chương trình khuyến mại hoặc chương trình gói hội viên mà không cần thông báo trước nếu YouGo có cơ sở cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ điều nào của bản Điều Khoản Sử Dụng này.

9. Xếp hạng

 1. Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Các Giải Pháp được cung cấp.
 2. Mọi xếp hạng sẽ được tự động đăng nhập vào hệ thống YouGo và YouGo có thể phân tích tất cả các xếp hạng nhận được.

10. Đóng góp Địa Điểm Yêu Thích

Phần này áp dụng đối với đề xuất của Người Dùng và Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cho Địa Điểm Yêu Thích Trên Bản Đồ (“POI”) về các địa điểm trên bản đồ trong các Ứng Dụng có liên quan.

 1. Các yêu cầu về việc đề xuất: Khi đề xuất một POI, bạn được yêu cầu cung cấp nội dụng POI như tên, địa chỉ và phân loại của POI. Bạn có thể cung cấp thêm nội dung POI như các hình ảnh của POI và các chi tiết bổ sung có liên quan (“Nội Dung POI”).
 2. Nội dung bị cấm: Bạn đảm bảo rằng tất cả Nội Dung POI đã đề xuất: Là chính xác, không giả mạo hoặc là tin rác; Không phỉ báng, thô tục, phân biệt đối xử, khiêu khích, xúc phạm, có hại, phản cảm hoặc có thể bị phản đối; Không chứa đựng nội dung không liên quan như các quan điểm chính trị hoặc các quan điểm cá nhân; Không đề nghị hoặc thúc đẩy việc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ bị kiểm soát hoặc bị cấm nào, bao gồm nhưng không giới hạn thuốc lá, ma túy, rượu, cờ bạc, vũ khí, các dịch vụ y tế và các dịch vụ người lớn; Không đề cập đến, thúc đẩy hoặc mô tả nội dung khiêu dâm, các hình ảnh lạm dụng và/hoặc các hình ảnh của trẻ vị thành niên, bạo lực, khủng bố hoặc bất kỳ hành vi gây hại hoặc hành vi bất hợp pháp nào khác; Không chứa đựng thông tin cá nhân/thông tin nhạy cảm hoặc hình ảnh của bất kỳ người nào; Không chứa đựng các hình ảnh của các khu vực được bảo vệ, các địa điểm công cộng không thể tiếp cận hoặc các khu vực bị hạn chế, hoặc các khu vực không được phép chụp ảnh và quay phim (ví dụ: trạm kiểm soát nhập cư, doanh trại quân đội, khu vực bên trong của các nơi ở riêng tư); và Không được sao chép, đánh cắp và không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 3. Sự chấp nhận, từ chối hoặc loại bỏ POI: YouGo, tùy theo quyết định của mình và vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo đến bạn, có thể: chấp nhận, từ chối bất kỳ Nội Dung POI đã được đề xuất; điều chỉnh hoặc biên tập bất kỳ POI hoặc nội dung POI đã được chấp nhận; và loại bỏ bất kỳ POI hoặc Nội Dung POI nào.
 4. Các phần thưởng: YouGo có thể cung cấp các ưu đãi hoặc các phần thưởng cho các Nội Dung POI đã được chấp nhận theo từng thời điểm, như đã thông báo đến bạn trong Ứng Dụng.
 5. Cấp phép: Bằng việc đề xuất một POI: bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên, hình ảnh, đồ họa, bức ảnh, biểu tượng và nội dung khác mà bạn đề xuất, bài đăng hiển thị trên hoặc thông qua Ứng Dụng. YouGo không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội Dung POI nào mà bạn đăng trên hoặc thông qua Ứng Dụng; bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ nội dung nào cho YouGo. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đăng tải hoặc chia sẻ nội dung, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có các sự cho phép cần thiết để đề xuất POI và Nội dung POI đó; bạn cấp cho YouGo một giấy phép không hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền và miễn phí bản quyền để lưu giữ, tái tạo, phân phối, truyền tải, xuất bản, sử dụng, cấp phép lại, sửa đổi và tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung POI và POI; POI hoặc Nội Dung POI mà chứa thông tin thực tế có sẵn công khai, như tên của một doanh nghiệp, không thuộc phạm vi của điều khoản cấp phép này; Điều khoản cấp phép này tồn tại cho đến khi nội dung POI của bạn được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ.
 6. Điều chỉnh hoặc loại bỏ các yêu cầu: Bạn có thể gửi các yêu cầu điều chỉnh hoặc loại bỏ các POI hoặc nội dung POI thông qua Ứng Dụng. YouGo sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể để xem xét có chấp nhận các yêu cầu đó hay không tùy vào quyết định riêng của YouGo.
 7. Hình ảnh đường phố từ vệ tinh: khi bạn đề xuất các POIs trên Ứng Dụng, bạn có thể xem được các hình ảnh đường phố từ vệ tinh (“Hình Ảnh Vệ Tinh”). Bạn theo đó xác nhận và đồng ý rằng: Tất cả quyền, quyền sở hữu và hoa lợi, lợi tức có được từ Hình Ảnh Vệ Tinh, bao gồm cả các hiệu chỉnh, nâng cao độ phân giải, chỉnh sửa hoặc các quyền sở hữu trí tuệ sẽ thuộc sở hữu hợp pháp của bên cung cấp dịch vụ thứ ba của YouGo hoặc bên cung cấp dịch vụ của bên đó; Bạn không phân phối, cấp quyền lại, thuê, bán, cho thuê, cho vay Hình Ảnh Vệ Tinh cho bên thứ ba bất kỳ nào, hoặc sử dụng hoặc tái sản xuất các Hình Ảnh Vệ Tinh cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự chấp thuận rõ ràng từ YouGo, bao gồm cả cho mục đích thương mại; Bạn sẽ không xóa bỏ, vượt quyền hoặc cố tình tránh né các cách thức bảo vệ điện tử hoặc cách thức khác đối với các Hình Ảnh Vệ Tinh; Bạn sẽ không tải hoặc lưu lại các Hình Ảnh Vệ Tinh vào bất kỳ thiết bị nào; Bạn sẽ không thay thế, làm mờ đi hoặc gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, thông tin quản trị bản quyền, nhãn hiệu hoặc các lời chú giải về quyền sở hữu duy nhất được thể hiện trong Hình Ảnh Vệ Tinh; Tất cả HÌnh Ảnh Vệ Tinh đều được cung cấp ở trạng thái vốn có mà không có bất kỳ sự cam kết đảm bảo nào, bao gồm cả việc đảm bảo phù hợp cho mục đích sử dụng, hoặc cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đảm bảo không có việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba bất kỳ, hoặc có sự đảm bảo về tính chính xác, về nội dung hoặc kết quả tương ứng; và YouGo hoặc nhà cung cấp của YouGo sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi mất mát, thiệt hại bất kỳ phát sinh do hoặc có liên quan đến việc bạn tiếp cận hoặc sử dụng các Hình Ảnh Vệ Tinh nói trên.

11. Phí sửa chữa và vệ sinh áp dụng đối với Người Dùng

Trong trường hợp áp dụng, bạn phải chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa bất kỳ thiệt hại hoặc việc làm sạch cần thiết đối với Phương Tiện của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba là kết quả của việc bạn sử dụng sai Dịch Vụ hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng. YouGo có thể thay mặt cho Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba tạo điều kiện thanh toán các chi phí hợp lý cho việc sửa chữa hoặc vệ sinh đó thông qua phương thức thanh toán được chỉ định của bạn hoặc yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ bạn, trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc yêu cầu làm sạch của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba đã được xác minh bởi YouGo.

12. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Chỉ có YouGo và các bên cấp phép cho YouGo, khi áp dụng, mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, đối với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và theo nghĩa rộng hơn là Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng, hoặc bất kỳ quyển sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của YouGo và/hoặc các bên cấp phép của YouGo. Tên công ty, logo YouGo, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng và logo của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và tên sản phẩm gắn liền với Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của YouGo hoặc các bên thứ ba, và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng. Để tránh hiểu nhầm, thuật ngữ Phần Mềm và Ứng Dụng ở đây là bao gồm toàn bộ các bộ phận, quy trình và thiết kế tạo nên Phần Mềm và Ứng Dụng.

13. Thuế

 1. Bạn đồng ý rằng Hợp Đồng này phải chịu tất cả các loại thuế, phí, lệ phí và/ hoặc chi phí theo pháp luật hiện hành được áp dụng theo thời gian. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và thực hiện tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện, hỗ trợ và/ hoặc bảo vệ YouGo trong việc được hưởng hoặc xác nhận thuế đầu vào, hoàn các loại thuế đã thanh toán hoặc có thể phải thanh toán liên quan đến Dịch Vụ.
 2. Nếu bạn là Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba, bạn có trách nhiệm đóng thuế và các khoản đóng góp theo luật định đối với các khoản tiền phải trả cho bạn theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

14. Bảo mật

 1. Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến YouGo, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của YouGo và các công ty liên kết của YouGo được tiết lộ cho bạn bởi YouGo hoặc thay mặt YouGo (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Hợp Đồng này) hoặc đã được bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ YouGo hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn đảm bảo thêm rằng bạn chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của YouGo.
 2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp bạn có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan: đã thuộc sở hữu của bạn vào thời điểm tiếp nhận thông tin; là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của bạn; đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

15. Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu

 1. YouGo thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chính Sách Bảo Mật áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ của YouGo và các điều khoản của nó tạo thành một phần của Hợp Đồng bằng cách tham chiếu đến nó.
 2. Nếu áp dụng, bạn đồng ý và chấp thuận cho YouGo, các công ty con và bất kỳ công ty liên kết nào của YouGo thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân như được mô tả thêm trong Chính Sách Bảo Mật
 3. Bạn thừa nhận rằng YouGo có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác cho bạn trong quá trình bạn sử dụng Dịch Vụ của YouGo. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho mục đích mà YouGo đã tiết lộ cho bạn và không cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác.

16. Tương tác với bên thứ ba

 1. Bạn xác nhận rằng Ứng Dụng đã sử dụng dữ liệu từ Nguồn Dữ Liệu được liệt kê trong Phần B – Các điều khoản bổ sung.
 2. Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bạn có thể trao đổi thư từ hoặc giao dịch với các bên thứ ba hiển thị hoặc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch của họ thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng. YouGo và bất kỳ công ty liên kết nào của YouGo không xác nhận bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào trên Internet được liên kết thông qua Nền Tảng hoặc Ứng Dụng, và trong mọi trường hợp, YouGo và các công ty liên kết của YouGo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hàng hóa và/ hoặc dịch vụ nhất định có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận các hàng hóa hoặc dịch vụ, YouGo không phải là một bên tham gia và từ chối mọi trách nhiệm và/ hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ các thỏa thuận giữa bạn và các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bổ sung hoặc khác biệt như vậy có thể áp dụng đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó. YouGo không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc ủy quyền cho chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba hoặc đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin đó của bên thứ ba.
 3. YouGo có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch Vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho Dịch Vụ và/ hoặc để tăng doanh thu. Bằng cách cài đặt và sử dụng Ứng Dụng, bạn đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị như vậy. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo và tiếp thị nói trên, bạn có thể vào mục cài đặt trên Ứng Dụng và tắt chế độ nhận quảng cáo hoặc vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để được hướng dẫn hủy đăng ký hoặc cập nhật cài đặt quyền riêng tư của bạn. Bạn đồng ý và cho phép YouGo biên dịch và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trong mọi hành động và tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn tương tác thông qua Dịch Vụ và/ hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị do bên thứ ba cung cấp thông qua Dịch Vụ
 4. Chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác trên Internet được sở hữu hoặc vận hành bởi các bên thứ ba (“Liên Kết Của Bên Thứ Ba“). Liên Kết Của Bên Thứ Ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, không chính xác hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào có trong nội dung hoặc là hậu quả của việc truy cập, bất kỳ trang web liên kết nào. Siêu liên kết đến bất kỳ trang web hoặc nội dung nào khác không phải là sự chứng thực hoặc xác minh các trang web hoặc nội dung đó và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro trong việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung được liên kết đó

17. Bồi Thường

Bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ YouGo, các bên cấp phép của YouGo và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của bên đó không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác (bao gồm phí luật sư và chi phí và/ hoặc hành động pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng trong giao dịch với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng (tùy từng trường hợp), thương nhân, nhà cung cấp, đối tác, nhà quảng cáo và/ hoặc nhà tài trợ bên thứ ba, hoặc (b) vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cho dù có hoặc không được tham chiếu ở đây, hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc Người Dùng được sắp xếp thông qua Dịch Vụ, hoặc (d) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch Vụ, Nền Tảng, Phần Mềm và/ hoặc Ứng Dụng; (e) khi áp dụng quyền sở hữu, sử dụng hoặc vận hành của bạn đối với bất kỳ Phương Tiện nào, bao gồm việc cung cấp Các Giải Pháp cho Người Dùng thông qua Dịch Vụ nếu có. Để làm rõ, việc xác định thiệt hại và mức bồi thường sẽ căn cứ vào các quy định và nguyên tắc của Bộ luật Dân sự hiện hành.

18. Miễn trừ trách nhiệm

YouGo không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về Các Giải Pháp được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ Giải Pháp nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Các Giải Pháp do Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba cung cấp và sẽ không có quyền truy đòi YouGo

19. Chậm trễ do Internet

Dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vòng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. YouGo không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn, giao hàng thất bại, thiệt hại hoặc tổn thất do các sự kiện nêu trên gây ra

20. Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi có quy định khác, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kỳ khiếu nại nào của bạn chống lại YouGo sẽ bị giới hạn ở tổng số tiền mà bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi bạn sử dụng dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại đó. YouGo và/hoặc các bên cấp phép của YouGo không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh bởi hoặc gây ra cho bạn hoặc bất kỳ người nào được bạn đặt dịch vụ giúp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;
 2. Việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ, nền tảng, ứng dụng và/hoặc phần mềm;
 3. Bất kỳ sự tín nhiệm nào của bạn đối với sự hoàn chỉnh, chính xác và tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào; hoặc
 4. Là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba, thương nhân, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được chỉ dẫn đến bởi dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm ngay cả khi YouGo và/hoặc các bên cấp phép của YouGo đã tư vấn trước đó về khả năng xảy ra các thiệt hại.
 5. YouGo sẽ yêu cầu các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định khi tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng và/hoặc ứng dụng YouGo. Để tránh nhầm lẫn, YouGo không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động và địa điểm của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ, tuy nhiên YouGo có trách nhiệm loại bỏ khỏi nền tảng và/hoặc ứng dụng YouGo những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Bạn hiểu và đồng ý từ bỏ, giải phóng YouGo khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ các nhà cung cấp bên thứ ba khi yougo đã thực hiện đầy đủ các nội dung nêu tại khoản này.
 6. YouGo sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Trừ khi bạn là khách hàng doanh nghiệp có tài khoản doanh nghiệp với YouGo, YouGo không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý các thanh toán giữa bạn và nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ. Bạn tự chịu trách nhiệm đối với các quyết định của mình liên quan đến dịch vụ và sản phẩm được đề xuất thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Ngoại trừ các khiếu nại liên quan đến tính khả dụng của nền tảng và/hoặc ứng dụng YouGo, chương trình khách hàng thân thiết và thanh toán, bạn hiểu và đồng ý rằng YouGo chỉ là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ các bên liên quan giải quyết khiếu nại. Bạn theo đây đồng ý thêm rằng bạn từ bỏ và giải phóng YouGo khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng, hoặc bằng cách khác liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, thương nhân, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ được giới thiệu đến bạn bởi dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.

Chất lượng của các giải pháp được sắp xếp thông qua việc sử dụng dịch vụ hoàn toàn là trách nhiệm của nhà cung cấp bên thứ ba, là bên cuối cùng cung cấp các giải pháp đó cho bạn. Do đó, bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn có thể đối mặt với các tai nạn giao thông tiềm ẩn, khả năng bị tấn công, có hại cho trẻ vị thành niên, không an toàn hoặc các vấn đề khó chịu khác, và bạn tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý thêm rằng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng của dịch vụ vận chuyển được cung cấp đến bạn thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, bởi vì sự an toàn của bạn luôn là mối quan tâm hàng đầu của YouGo, do đó với mỗi cuốc xe hợp lệ trên ứng dụng, bạn sẽ được cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân bổ sung (mà không phát sinh thêm bất kỳ phụ phí nào) để hỗ trợ cho các thiệt hại, tổn thất về sức khoẻ và cơ thể do tai nạn gây ra. Vui lòng tham khảo chính sách bảo hiểm của YouGo tại https://yougo.vn/insurance/

21. Nghĩa vụ của YouGo

 1. Cung cấp Dịch Vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 2. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử;
 3. Cung cấp hoá đơn cước phí qua địa chỉ email của Người Dùng sau mỗi chuyến đi;
 4. Đảm bảo sử dụng đúng Mục Đích các Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng quy định tại Hợp Đồng này, việc tiết lộ và/hoặc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Người Dùng;
 5. Lưu trữ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ;
 6. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng đã công bố.
 7. Phối hợp với Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba giải quyết các khiếu nại của Người Dùng liên quan đến dịch vụ vận tải hoặc vận chuyển hàng hóa được cung cấp thông qua Ứng Dụng trong phạm vi trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba theo quy định của pháp luật;
 8. Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7, đa dạng hoá các kênh tương tác bao gồm liên hệ trực tiếp tổng đài qua tính năng “Gọi đến YouGo” ngay trên ứng dụng, gửi yêu cầu hỗ trợ qua Mục Trợ Giúp, trang mạng xã hội Facebook chính thức của YouGo, qua Ứng Dụng và/hoặc các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của người dùng một cách nhanh chóng và kịp thời
 9. Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 10. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, YouGo có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết;
 11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; và
 12. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

22. Thông báo

YouGo có thể gửi thông báo thông qua Ứng Dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn trong dữ liệu của YouGo, hoặc bằng văn bản gửi bằng thư đảm bảo hoặc thư trả trước đến địa chỉ của bạn trong dữ liệu của YouGo. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc sau 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi bằng thư điện tử). Bạn có thể gửi thông báo cho YouGo (thông báo đó sẽ được coi là đã gửi cho YouGo khi YouGo nhận được) bằng thư gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử đã đăng ký đến YouGo sử dụng các thông tin liên hệ như được cung cấp trong Ứng Dụng.

23. Chuyển nhượng

Điều Khoản Sử Dụng này như được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của YouGo. Bạn đồng ý rằng YouGo có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào với điều kiện YouGo phải (i) gửi thông báo về việc chuyển nhượng đến bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đăng ký của bạn và (ii) bên thứ ba cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của YouGo theo Hợp Đồng này. Trường hợp bạn không đồng ý việc chuyển nhượng và đề nghị thanh lý Hợp Đồng, YouGo sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quyền/ nghĩa vụ phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng với bạn.

24. Giải quyết tranh chấp

 1. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài”) bởi một trọng tài do bạn và YouGo cùng thống nhất chỉ định (“Trọng Tài Viên”). Nếu bạn và YouGo không thể thống nhất về một trọng tài, Trọng Tài Viên sẽ được chỉ định bởi Chủ tịch của VIAC theo đúng Các Nguyên Tắc Tố Tụng Trọng Tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng Tài sẽ được chia đều cho bạn và YouGo, trừ khi Trọng Tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng Tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.
 2. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, bất kỳ khiếu nại nào giữa Nhà Cung Cấp Bên Thứ Ba và Người Dùng phải được giải quyết trực tiếp với nhau.

25. Mối quan hệ

Không có nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác với YouGo.

26. Tính riêng biệt

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì tính hợp pháp, hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm.

27. Không từ bỏ

Việc YouGo không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

28. Thoả thuận toàn bộ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và YouGo và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

29. Đình chỉ và chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây, vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho bạn thông qua Ứng Dụng hoặc địa chỉ email đã đăng ký của bạn: (i) để sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài Khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), vì bất kỳ lý do gì; (ii) để sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ chính sách hoặc điều khoản hiện hành nào; và (iii) làm gián đoạn hoạt động của Ứng Dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng Dụng (bao gồm quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và/ hoặc tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào), khi cần thiết để thực hiện việc bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc những thay đổi khác.

30. Không có quyền của bên thứ ba

Hợp Đồng này không trao quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào không là một bên trong Hợp Đồng này.

 

PHẦN B – CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

A. YOUGO

1. Đối với Người Dùng YouGo:

 1. Ứng Dụng cho phép bạn đặt hàng thực phẩm và đồ uống từ các nhà cung cấp thực phẩm và đồ uống (“Thương Nhân YouGo”), để các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng bên thứ ba giao cho bạn (“Đối Tác Giao Hàng”). YouGo không sở hữu, bán hoặc bán lại bất kỳ mặt hàng thực phẩm và đồ uống nào và không kiểm soát các Thương Nhân YouGo, Đối Tác Giao Hàng hoặc bất kỳ dịch vụ nào do họ cung cấp. Bạn hiểu rằng bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt sẽ tuỳ thuộc vào tính sẵn có của các sản phẩm và địa điểm phục vụ của Thương Nhân YouGo và/hoặc Đối Tác Giao Hàng.
 2. Tất cả các đơn hàng thực phẩm và yêu cầu giao hàng thực hiện trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng”) được xem là đã được xác nhận. Trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm Đơn Hàng được xác nhận (“Thời Gian Chờ”), bạn không được quyền hủy Đơn Hàng. Bạn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng khi (i) việc hủy bỏ được thực hiện trong Thời Gian Chờ hoặc (ii) bạn không xuất hiện tại địa điểm giao hàng hoặc (iii) không thể liên hệ với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại sau 10 phút kể từ khi Đối Tác Giao Hàng đến địa điểm do bạn chỉ định qua Ứng Dụng. YouGo có toàn quyền giữ lại và khấu trừ các khoản tiền chưa thanh toán bằng bất kỳ hình thức thanh toán hợp pháp nào mà YouGo cho là phù hợp.
 3. Sau khi bạn đặt Đơn Hàng thành công, Thương Nhân YouGo và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có thể gọi cho bạn theo số điện thoại hoặc số di động được cung cấp hoặc liên hệ với bạn để xác nhận chi tiết về đơn hàng, bất kỳ thay đổi nào trong đơn đặt hàng (ví dụ: do không có sẵn), giá phải trả hoặc bất kỳ thay đổi nào và/ hoặc thời gian giao hàng ước tính. Để tránh nhầm lẫn, YouGo không liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận riêng nào giữa bạn và Thương Nhân YouGo và/hoăc Đối Tác Giao Hàng về việc sửa đổi và/ hoặc hủy đơn hàng khi mà các thỏa thuận đó không được xác nhận và ghi lại trên Ứng Dụng.
 4. YouGo, Thương Nhân YouGo và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng có quyền không xử lý Đơn Hàng của bạn trong trường hợp bạn không nghe điện thoại tại thời điểm có cuộc gọi đến để xác nhận đơn hàng hoặc không thể thực hiện được nếu địa điểm giao hàng được yêu cầu nằm bên ngoài khu vực giao hàng được cung cấp trên Ứng Dụng hoặc không có sẵn các mặt hàng được đặt hàng. Đối Tác Giao Hàng có thể từ chối giao hàng nếu đơn hàng không được đóng gói tốt hoặc nếu quá lớn hoặc quá nặng để vận chuyển.
 5. Giá của các mặt hàng thực phẩm và đồ uống hiển thị trên Ứng Dụng được xác định và chịu trách nhiệm duy nhất bởi Thương Nhân YouGo và chỉ được liệt kê để bạn biết thông tin.
 6. Giá của các mặt hàng thực phẩm và đồ uống trên Ứng Dụng có thể bị hiển thị không chính xác vì các lý do như sự cố kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc thông tin sản phẩm lỗi thời được cung cấp bởi Thương Nhân YouGoFod, trong trường hợp đó, Thương Nhân YouGo có thể hủy (các) đơn đặt hàng của bạn. Thương Nhân YouGo sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ sự bảo đảm/ cam đoan nào đối với các sản phẩm thực phẩm đã bán cho bạn và không có trường hợp nào là trách nhiệm của YouGo.
 7. Nếu bạn muốn sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ mã khuyến mãi hoặc giảm giá nào, bạn phải nhập mã khuyến mãi hoặc giảm giá có sẵn khi thanh toán đơn hàng. Tất cả các mã khuyến mãi và giảm giá phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của nó, loại trừ lẫn nhau và không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác, trừ khi có quy định khác. Giá phải trả cho mặt hàng thực phẩm hoặc đồ uống giảm giá có thể được làm tròn và sẽ được nêu trên trang thanh toán cho đơn hàng của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận các mã khuyến mãi và giảm giá được nhập sau khi quá trình thanh toán đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí và chi phí phải chịu hoặc phát sinh do hành vi trộm cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoặc gian lận của bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bạn nếu bạn bị phát hiện sử dụng bất kỳ mã khuyến mãi và giảm giá nào theo cách bất hợp pháp hoặc lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn. Căn cứ vào thỏa thuận hoặc thu xếp giữa bạn và Thương Nhân YouGo và/hoặc Đối Tác Giao Hàng phù hợp theo quy định ở trên, bạn sẽ không được quyền tiếp tục sử dụng các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá áp dụng cho Đơn Hàng đã đặt trước đó. Trong các trường hợp này, YouGo có quyền gỡ bỏ các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã áp dụng đối với các đơn hàng đã đặt trước đó hoặc ngược lại tiến hành các bước cần thiết để điều chỉnh các mã khuyến mại hoặc mã giảm giá đã bị sử dụng sai.
 8. Thương Nhân YouGo sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về mọi bảo đảm liên quan đến, và chất lượng của, các sản phẩm thực phẩm và đồ uống được bán cho bạn.
 9. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các chi tiết mà bạn nhập cho Đơn Hàng trên Ứng Dụng là chính xác và đầy đủ. YouGo sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao hàng trễ hoặc không thể giao các mặt hàng thực phẩm và đồ uống vì lý do bạn nhập sai chi tiết giao hàng trên Ứng Dụng.
 10. Sau khi các mặt hàng thực phẩm và đồ uống được giao, mọi trách nhiệm liên quan đến việc chậm dỡ hàng, mất mát, hư hỏng, nhiễm bẩn, làm bẩn hoặc cầm giữ các mặt hàng thực phẩm và đồ uống (bao gồm nhưng không giới hạn các hộp đựng) sẽ được chuyển giao cho bạn dù nguyên nhân gây ra dù trực tiếp hoặc gián tiếp là từ bạn hoặc từ bất kỳ người nào thay mặt bạn.
 11. Bằng việc đặt đơn hàng mua sản phẩm bia hoặc rượu (“Đơn Hàng Có Cồn”) từ Thương Nhân YouGo, bạn đảm bảo rằng bạn (i) đủ mười tám (18) tuổi và (ii) hoàn toàn hiểu rõ rằng uống bia hoặc rượu có thể gây hại cho sức khỏe. Trường hợp bạn không phải là người tiêu dùng cuối cùng của Đơn Hàng Có Cồn này, bạn theo đó cũng đảm bảo rằng người nhận và sử dụng đơn hàng này (“Người Nhận”) sẽ luôn luôn đủ mười tám (18) tuổi trở lên.
 12. Đối Tác Giao Hàng YouGo có quyền yêu cầu chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bạn hoặc của Người Nhận để xác nhận độ tuổi, hoặc có quyền từ chối giao Đơn Hàng Có Cồn cho bất kỳ người nhận nào mà tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi có dấu hiệu nghi ngờ không đủ 18 tuổi, hoặc cho bất kỳ người nào đang có dấu hiệu chịu sự tác động của cồn hoặc chất kích thích tại thời điểm giao hàng hoặc nhận hàng mang đi và trong trường hợp đó, bạn đồng ý rằng YouGo, Thương Nhân YouGo, Đối Tác Giao Hàng YouGo không có nghĩa vụ hoàn trả lại khoản đã thanh toán cho Đơn Hàng Có Cồn đó.
 13. Trường hợp bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi, bạn hoàn toàn đồng ý gánh chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh, đồng thời cam kết bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho YouGo, Thương Nhân YouGo, Đối Tác Giao Hàng YouGo, hoặc bất kỳ bên cung cấp dịch vụ thứ ba nào khác cho YouGo, các công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác của YouGo (“Bên Bị Thiệt Hại”), khỏi bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và khiếu kiện và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, các khoản dàn xếp, khoản phạt, chi phí thực tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí tố tụng giải quyết tranh chấp) mà Bên Bị Thiệt Hại phải gánh chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến các hành vi cố tình lừa dối, thao túng, che giấu với YouGo, Thương Nhân YouGo, Đối Tác Giao Hàng YouGo, khỏi những thông tin sai sự thật hoặc vi phạm các cam kết, tuyên bố, và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế độ tuổi như quy định trên đây.

2. Đối với Thương Nhân YouGo:

2.1. Dịch vụ và Thiết Bị Đặt Hàng

Để tính Phí Dịch Vụ, YouGo phải:

 1. (a) cung cấp cho Thương Nhân YouGo một Tài Khoản để kích hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho: (i) việc mua các Phần Ăn của Người Dùng từ Thương Nhân; (ii) truy cập của Thương Nhân vào các dịch vụ vận chuyển và giao hàng theo yêu cầu của Đối Tác Giao Hàng và kết nối Thương Nhân với các Đối Tác Giao Hàng đó để Đối Tác Giao Hàng thực hiện dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng liên quan đến các Phần Ăn do Thương Nhân cung cấp; và
 2. (b) cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng và các sắp xếp liên quan khác liên quan đến khoản (a) nêu trên.
 3. Thương Nhân đồng ý rằng YouGo là một công ty công nghệ cung cấp YouGo trên Ứng Dụng YouGo và YouGo chỉ cung cấp nền tảng cho Thương Nhân để kết nối với Đối Tác Giao Hàng. Với vai trò là nhà cung cấp nền tảng, YouGo không có nghĩa vụ xử lý, chuẩn bị và giao Phần Ăn và YouGo không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận, điều khoản và điều kiện hoặc quyền và nghĩa vụ nào giữa Người Dùng và Thương Nhân.
 4. Thương Nhân phải cài đặt bất kỳ thiết bị nào nếu YouGo yêu cầu một cách hợp lý để nhận đơn đặt hàng Phần Ăn (bao gồm, không giới hạn, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử nhận hàng tự động khác) (“Thiết Bị Đặt Hàng”). Bất kỳ Thiết Bị Đặt Hàng nào do YouGo cung cấp sẽ vẫn là tài sản duy nhất của YouGo và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến việc hoàn thành trách nhiệm của Thương Nhân theo Điều khoản Sử dụng và/hoặc hợp đồng thuê mượn thiết bị phù hợp.

2.2. Nghĩa vụ của Các Bên

Nghĩa vụ của YouGo:

 1. YouGo sẽ hỗ trợ đăng tải, và tiếp tục cập nhật trên Ứng Dụng YouGo thông tin của Nhà Hàng và thông tin Phần Ăn được cung cấp bởi Thương Nhân, trong chừng mực mà thông tin đó và các cập nhật được Thương Nhân thông báo cho YouGo một cách kịp thời.
 2. YouGo sẽ đảm bảo rằng, khi Người Dùng Cuối đặt một Phần Ăn thông qua Ứng Dụng YouGo, đơn hàng đó sẽ được thông báo cho Thương Nhân.
 3. Trong phạm vi được pháp luật cho phép và theo uỷ quyền của Thương Nhân, YouGo có thể nhận khoản thanh toán của Người Dùng cho các Phần Ăn được chuẩn bị và hoàn lại các khoản thanh toán đó cho Thương Nhân theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.
 4. YouGo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dịch vụ khách hàng và khiếu nại của Người Dùng và chuyển thông tin liên quan đến Thương Nhân để xử lý các khiếu nại của Người Dùng.

Nghĩa vụ của Thương Nhân

 1. Thương Nhân phải cung cấp cho YouGo tất cả các thông tin và cập nhật về Nhà Hàng và Phần Ăn khi cần thiết để YouGo hoàn thành nghĩa vụ của mình. Thông tin phải đầy đủ, chính xác và luôn được cập nhật thường xuyên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thực đơn của Thương Nhân, biểu trưng, hình ảnh Phần Ăn, giá cả, và chi tiết công ty của Thương Nhân.
 2. Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho YouGo khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp (và trong mọi trường hợp không được trễ hơn 01 Ngày Làm Việc kể từ khi có sự thay đổi). Mặc dù đã đề cập ở trên, Thương Nhân sẽ tôn trọng tất cả các đơn hàng đã đặt theo thông tin (ngay cả khi đã lỗi thời) công bố trên Ứng Dụng YouGo.
 3. Thương Nhân phải xác minh thông tin được công bố bởi YouGo và ngay lập tức chỉ ra các điểm sai sót hoặc không chính xác.
 4. Thương Nhân phải đảm bảo rằng tất cả giá các Phần Ăn được cung cấp trên Ứng Dụng YouGo giống với giá được cung cấp bởi Thương Nhân cho khách hàng thông qua bất kỳ nền tảng, kênh phân phối hoặc cơ sở nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng giao hàng, các kênh phân phối hoặc cơ sở của Thương Nhân và/hoặc bên thứ ba).
 5. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đối với các giấy phép kinh doanh và/hoặc hoạt động của Thương Nhân, Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho YouGo về thay đổi đó (trong mọi trường hợp không được chậm hơn 24 giờ sau khi có sự thay đổi).
 6. Thương Nhân cho phép YouGo và sẽ hỗ trợ YouGo đặt các tài liệu tiếp thị liên quan đến YouGo và các thông tin liên quan cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác do YouGo và/hoặc các Công Ty Liên Kết nếu YouGo yêu cầu tại cơ sở của Nhà Hàng hoặc địa điểm kinh doanh khác của Thương Nhân mà không tính phí cho YouGo.
 7. Thương Nhân phải đảm bảo tất cả các thông tin được công bố trên Ứng Dụng YouGo liên quan đến Thương Nhân, Nhà Hàng và/hoặc Phần Ăn là tuân thủ các quy định và yêu cầu của pháp luật.
 8. Trường hợp Thương Nhân điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong đơn hàng của Người Dùng, Thương Nhân đảm bảo rằng, khi điều chỉnh nội dung đó:
 • Thương Nhân đã đạt được chấp thuận hoặc được phép từ Người Dùng bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh đó; và
 • YouGo không tham gia và sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi sự điều chỉnh nội dung đơn hàng do Thương Nhân thực hiện, dù rằng YouGo vẫn được bảo lưu quyền (mà không có nghĩa vụ) áp dụng Biện Pháp Khắc Phục (như đã được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng) để chỉnh sửa lại các nội dung điều chỉnh trước đó hoặc để giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các nội dung điều chỉnh đó.
 • Thương Nhân phải đảm bảo bất kỳ hoặc tất cả các thông tin mà Thương Nhân cung cấp cho YouGo không vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Thương Nhân phải xử lý tất cả các đơn hàng với sự cẩn trọng hợp lý và ngay khi nhận được yêu cầu của Người Dùng. Đơn hàng phải được chuẩn bị đúng và sẵn sàng để Đối Tác Giao Hàng liên quan đến nhận trong khung thời gian đã thoả thuận.
 • Thương Nhân phải nỗ lực để duy trì đủ lượng hàng tồn kho của tất cả các Phần Ăn được quảng cáo tại mọi thời điểm.
 • Thương Nhân phải đảm bảo, trong suốt tất cả các giờ hoạt động, Thiết Bị Đặt Hàng được bật và lưu trữ trực tuyến và sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng Phần Ăn.
 • Thương Nhân đảm bảo tất cả các Phần Ăn được cung cấp có chất lượng cao và việc lưu trữ, sản xuất, chuẩn bị thức ăn tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm có liên quan. Thương Nhân phải thông báo ngay lập tức cho YouGo mọi hành vi vi phạm quy định này. Thương Nhân chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết tất cả các khiếu nào về vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề được đưa ra bởi Người Dùng (bao gồm, nếu cần thiết, việc xử lý và giải quyết các khiếu nại theo các chính sách bảo hiểm có liên quan của Thương Nhân).
 • Thương Nhân sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận các Phần Ăn của Đối Tác Giao Hàng.
 • Thương Nhân phải đảm bảo rằng Thương Nhân sẽ không bán các mặt hàng bất hợp pháp hoặc bất kỳ mặt hàng nào mà Thương Nhân không có giấy phép để bán hoặc gửi.
 • Thương nhân ủy quyền cho YouGo nhận các khoản thanh toán Phần Ăn của Người Dùng theo luật.
 • Thương Nhân thừa nhận và đồng ý rằng Người Dùng có thể thanh toán các Phần Ăn bằng tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến hoặc các phương thức trả trước hoặc trả sau khác có thể được cung cấp trên Ứng Dụng YouGo theo quyết định riêng của YouGo tại từng thời điểm. Trong trường hợp YouGo cung cấp bất kỳ phương thức thanh toán nào có thể tạo điều kiện cho Người Dùng Cuối thanh toán trước cho, không kể những thứ khác, các Phần Ăn, Thương Nhân theo đây xác nhận và đồng ý rằng YouGo sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và/hoặc lợi ích phát sinh từ số tiền trả trước đó của Người Dùng Cuối (khi được áp dụng) theo các điều khoản và điều kiện của từng phương thức thanh toán được YouGo cung cấp theo quyết định riêng của mình tại từng thời điểm.

2.3. Tiếp Thị

 1. Các Bên có thể thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo liên quan đến Phần Ăn theo thoả thuận của Các Bên. Các hoạt động này có thể thông qua nhiều kênh khác nhau như kênh truyền thông xã hội, trang web hoặc blogs. Để tránh nhầm lẫn, YouGo có thể bằng chi phí của mình cung cấp các ưu đãi cho Người Dùng để quảng bá các hoạt động kinh doanh và Dịch Vụ của Các Bên được cung cấp theo Hợp Đồng này.
 2. Trên cơ sở liên tục, Thương Nhân sẽ chia sẻ với YouGo lịch trình và kế hoạch tiếp thị của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản giảm giá và chi tiết quảng cáo) để cùng nhau nghiên cứu các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.
 3. Không Bên nào được phát hành thông cáo báo chí hoặc thông báo hoặc đề cập đến Bên còn lại theo bất kỳ cách nào liên quan đến Hợp Đồng này hoặc các hình thức khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.

2.4. Phí và Thanh Toán

 1. Phí Kích Hoạt và Phí Dịch Vụ: Khi xem xét việc kích hoạt và cung cấp Dịch Vụ của YouGo theo Hợp Đồng này, YouGo sẽ tính Phí Kích Hoạt và Phí Dịch Vụ cho Thương Nhân. Để tránh nhầm lẫn, Thương Nhân không được phép tính bất kỳ khoản phí nào (không được hiển thị trên Ứng Dụng YouGo) cho Người Dùng.
 2. Phí Giao Hàng: Thương Nhân không được tính Phí Giao Hàng cho bất kỳ Người Dùng nào trong mọi trường hợp.
 3. Chuyển Tiền cho Thương Nhân: YouGo sẽ chuyển cho Thương Nhân tổng số (i) Giá Trị Thanh Toán của Phần Ăn mà Thương Nhân thu được qua Ứng Dụng, (ii) trừ Phí Kích Hoạt (hoặc một phần của nó) cho đến khi Thương Nhân thanh toán đầy đủ Phí Kích Hoạt, và bất kỳ khoản tiền nào phải hoàn trả lại cho Người Dùng (số tiền cuối cùng được chuyển là “Doanh Thu Phần Ăn“). Doanh Thu Phần Ăn sẽ được chuyển hàng ngày hoặc theo chu kỳ khác tùy vào quyết định của YouGo vào từng thời điểm. “Giá Trị Thanh Toán của Phần Ăn” có nghĩa là Giá Bán Lẻ của (các) Phần Ăn do Thương Nhân cung cấp qua Ứng Dụng YouGo trừ Phí Dịch Vụ được áp dụng.
 4. Hoàn Trả cho Người Dùng: Thương Nhân phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn trả tiền cho Người Dùng nếu có bất kỳ Người Dùng nào yêu cầu hoàn lại tiền hoặc khiếu nại về bất kỳ (các) Phần Ăn nào hoặc một phần của nó (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc khôi phục bất kỳ Phần Ăn nào, nếu có), vì những lý do được cho là hợp lý theo quyết định của YouGo và đã được xác nhận sau khi xem xét với Thương Nhân (bao gồm nhưng không giới hạn các Phần Ăn đã hết hàng, thiếu các món trong Phần Ăn, Thương Nhân không thể thực hiện tất cả hoặc một phần đơn đặt hàng, chuẩn bị trễ/ giao hàng trễ và các vấn đề về sức khỏe và an toàn đối với Phần Ăn) ngay khi (i) có yêu cầu hoàn tiền của Người Dùng hoặc khi phát sinh khiếu nại từ Người Dùng hoặc (ii) chấp nhận của Đối Tác Giao Hàng về yêu cầu. YouGo có thể khấu trừ tiền hoàn lại từ các khoản thanh toán được thực hiện cho Thương Nhân theo Hợp Đồng này.
 5. Phương thức Thanh toán/Chuyển tiền: Tất cả các khoản thanh toán và chuyển tiền theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện thông qua các hình thức thanh toán/chuyển tiền được thỏa thuận riêng giữa YouGo và Thương Nhân. Ngoài ra, Thương Nhân có thể nhận được bồi hoàn đối với các Đơn Hàng bị hủy bởi Người Dùng và/ hoặc Đối Tác Giao Hàng khi Đơn Hàng bị hủy phải đáp ứng một số điều kiện (được quy định bởi YouGo, tùy từng thời điểm cụ thể). Số tiền bồi hoàn sẽ là toàn bộ giá trị Đơn Hàng (hoặc một giá trị khác do YouGo thông báo đến Thương Nhân, tùy từng thời điểm cụ thể), trừ đi Phí dịch vụ và chi phí phát sinh từ chương trình khuyến mại của Thương nhân (bao gồm phần khuyến mại cho phí vận chuyển). Số lần tối đa nhận được bồi hoàn sẽ do YouGo toàn quyền quyết định, tùy từng thời điểm cụ thể.

2.5. Tạo và giám sát các chương trình khuyến mại tự cấp vốn và các hoạt động quảng cáo – tiếp thị

Bạn có thể tạo hoặc đăng ký tham gia một (i) chương trình khuyến mại (sau đây được gọi chung là “Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân”) và/ hoặc (ii) hoạt động quảng cáo – tiếp thị (sau đây được gọi chung là “Hoạt Động Quảng Cáo”) thông qua (các) công cụ của chúng tôi được cung cấp trên Ứng Dụng LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN RẰNG bạn đồng ý chịu mọi chi phí hoặc phí tổn có thể phát sinh liên quan đến chương trình. Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo. Trong quá trình khởi tạo, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như loại khuyến mại và thời hạn đề xuất cho Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân. Loại khuyến mại và/ hoặc hình thức quảng cáo – tiếp thị, nội dung quảng cáo – tiếp thị, đối tượng khách hàng, thời gian thực hiện, ngân sách thực hiện cho Hoạt Động Quảng Cáo. Loại khuyến mại và/ hoặc nội dung quảng cáo mà bạn có thể chọn trong biểu mẫu có thể được thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào quyết định riêng của YouGo.

Bằng cách tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/hoặc các Hoạt Động Quảng Cáo thông qua (các) công cụ của chúng tôi trên Ứng Dụng, bạn chấp nhận các điều kiện bổ sung dưới đây:

 1. Khi bạn gửi bất kỳ thông tin nào qua Ứng Dụng hoặc bằng cách khác đến chúng tôi thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn, bạn đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hợp lệ để ràng buộc người sử dụng lao động của bạn thực hiện đề nghị đó. Để tránh hiểu nhầm, từ “bạn” được tham chiếu tại Điều Khoản Sử Dụng này là đề cập đến cả người lao động của bạn.
 2. Mọi thông tin bạn nhập vào Ứng Dụng khi được yêu cầu hoặc cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ, trung thực, chính xác và không gây hiểu lầm.
 3. Mục đích thực hiện chương trình khuyến mại và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo của Thương Nhân thông qua Ứng Dụng phải là xác thật và không được tiến hành theo cách thức có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc người dùng cuối. Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ chương trình mà bạn tạo trên Ứng Dụng.
 4. Tùy thuộc vào hình thức khuyến mại và/ hoặc quảng cáo – tiếp thị bạn chọn, cách thức chúng tôi xử lý các chương trình này có thể khác nhau. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bất kỳ và tất cả các thông tin, điều kiện, điều khoản do chúng tôi cung cấp trên Ứng Dụng để hiểu rõ cách thức mà mỗi hình thức khuyến mại và/ hoặc quảng cáo – tiếp thị được xử lý trên hệ thống. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm làm rõ yêu cầu đó với nhân viên của chúng tôi trước khi khởi tạo bất kỳ chương trình khuyến mại và/ hoặc quảng cáo – tiếp thị nào bằng Ứng Dụng. Bằng cách tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo trên Ứng Dụng, bạn hoàn toàn đồng ý với cách thức mà chương trình được xử lý tự động thông qua các hệ thống của chúng tôi.
 5. Bạn có trách nhiệm trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ người dùng cuối/ người tiêu dùng với Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo.
 6. Bạn có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục liên quan đến khuyến mại hoặc quảng cáo với các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật trước khi tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo
 7. Trong trường hợp bạn muốn kết thúc Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo trước thời hạn quy định trên Ứng Dụng hoặc nếu bất kỳ hạng mục nào trong Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo đã hết hàng trước thời hạn nói trên, bạn phải ngay lập tức công bố điều đó trên Ứng Dụng theo quy trình được chỉ định bởi chúng tôi. Trước khi hoàn thành quy trình nói trên, bạn vẫn phải chịu mọi chi phí và phí tổn phát sinh liên quan đến chương trình và chịu trách nhiệm xử lý mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ người dùng cuối/ người tiêu dùng.
 8. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào khác và trong mọi trường hợp, việc khởi tạo thành công Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo trên Ứng Dụng không biểu thị sự phê duyệt của chúng tôi rằng Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo phù hợp với pháp luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc duy trì tính bảo mật của các thông tin được gửi cho chúng tôi và đảm bảo chương trình được, và sẽ được tiến hành, theo luật pháp hiện hành.
 9. Mặc dù chúng tôi không quản lý hoặc giám sát chương trình do bạn khởi tạo hoặc đăng ký tham gia, chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hủy chương trình do bạn tạo thông qua Ứng Dụng luôn luôn với điều kiện là bạn vẫn duy trì trách nhiệm thanh toán cho YouGo đối với các khoản chi phí liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo đã bị hủy đó.
 10. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo được tạo ra bằng việc sử dụng Ứng Dụng, thông tin đó được coi là một phần nội dung của Ứng Dụng.
 11. Bạn phải thanh toán bất kỳ và tất cả các chi phí và phí tổn liên quan đến Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân và/ hoặc Hoạt Động Quảng Cáo theo cách thức mà chúng tôi chỉ định. Để tránh hiểu nhầm, YouGo có quyền cấn trừ phí dịch vụ phát sinh từ Hoạt Động Quảng Cáo từ doanh thu của bạn phát sinh từ YouGo hoặc bất kỳ mô hình kinh doanh thương mại điện tử nào khả dụng trên Ứng dụng. Trong trường hợp doanh thu của bạn không đủ để thanh toán cho phí dịch vụ phát sinh, bạn có nghĩa vụ thanh toán cho YouGo thông qua hình thức chuyển khoản trong thời hạn nhất định theo yêu cầu của YouGo. Nếu quá thời hạn này mà phí dịch vụ chưa được thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, YouGo có quyền tạm tắt hoặc tắt vĩnh viễn chức năng Hoạt Động Quảng Cáo hoặc bất kỳ Nhà Hàng nào của bạn trên Ứng dụng, theo quyết định riêng của mình tại từng thời điểm.
 12. Bạn đồng ý rằng việc cấn trừ có thể có hoặc không cần có sự xác nhận của bạn (thông qua hình thức văn bản và/ hoặc email), tùy theo quyết định riêng của YouGo tại từng thời điểm.
 13. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu Tài khoản của bạn được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn để khởi tạo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân hoặc Hoạt Động Quảng Cáo hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào trên Ứng Dụng hoặc khi bất kỳ vi phạm bảo mật nào xảy ra. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu do việc sử dụng trái phép (bao gồm nhưng không giới hạn chịu các chi phí hoặc phí tổn phát sinh theo chương trình được khởi tạo bằng Tài khoản của bạn). Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.
 14. Bạn đồng ý rằng giá sau chiết khấu mà người dùng cuối/ người tiêu dùng phải trả cho bạn theo Chương Trình Khuyến Mại Của Thương Nhân bạn đã tạo có thể được làm tròn theo chính sách nội bộ của chúng tôi có thể được cập nhật theo thời gian.
 15. Hoạt Động Quảng Cáo là dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ You Go và/ hoặc bất kỳ pháp nhân nào có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật, được chúng tôi chỉ định tùy từng thời điểm cụ thể.

2.6. Gói Thương Mại Điện Tử

Gói Thương Mại Điện Tử (“Gói TMĐT”) là các đề xuất dịch vụ của YouGo mà Thương Nhân (bạn) sẽ có thể hưởng một số quyền hạn và ưu đãi nhất định thông qua việc tham gia hoặc thể hiện sự quan tâm đến dịch vụ thông qua Ứng Dụng và/ hoặc Nền Tảng, căn cứ theo điều khoản và điều kiện dưới đây:

 1. Bạn sẽ được xem là đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này mà có thể được điều chỉnh theo từng thời gian khi bạn yêu cầu tham gia hoặc tham gia Gói TMĐT thông qua Ứng Dụng và/ hoặc Nền Tảng (“Gói”) hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ thông qua Ứng Dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc tham gia vào (các) Gói TMĐT và/ hoặc dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật Điều Khoản Sử Dụng, cho dù bạn có xem xét hay không, sẽ cấu thành việc đồng ý và chấp thuận đối với Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh.
 2. Bên cạnh các nội dung nêu trên, bằng việc yêu cầu tham gia hoặc đăng ký Gói TMĐT (“Yêu Cầu Đăng Ký”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các chi tiết đề xuất của Gói TMĐT như được cung cấp trên Ứng Dụng và/ hoặc Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn (i) thông tin liên quan đến mô tả chương trình, (ii) thời gian, (iii) phí dịch vụ trong suốt thời gian chương trình, (iv) cửa hàng tham gia, (v) (các) nghĩa vụ tài trợ và chi phí, (vi) bất kỳ phương án cấn trừ cụ thể và bao gồm các tài sản tiếp thị. Bạn đồng ý và hiểu rằng (các) Yêu Cầu Đăng Ký của bạn sẽ phải nhận được sự đồng ý của YouGo, và sẽ được xem là tài liệu bổ sung/ thỏa thuận phụ/ điều chỉnh và/ hoặc tài liệu khác, và sẽ được xem là một phần không tách rời của hợp đồng hiện tại giữa bạn và YouGo.
 3. Để cung cấp dịch vụ cho bạn, YouGo có thể, thay mặt bạn, tiến hành các hoạt động, như là khuyến mại, đầu tư chiến dịch/ tiếp thị và các sáng kiến, và/ hoặc bất kỳ sáng kiến nào khác theo thời gian miễn là liên quan đến dịch vụ, dù đó là sự kết hợp của các hoạt động hoặc là một hoạt động cụ thể. Bạn đồng ý và tại đây ủy quyền YouGo để thực hiện cũng như sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ như logo) cho mục đích thực hiện dịch vụ.
 4. Bạn đồng ý rằng số tiền được thanh toán cho YouGo sẽ bị áp dụng chính sách thuế hiện hành, phí và/ hoặc bất kỳ chi phí theo quy định và bất kỳ loại thuế mới nào có thể được áp dụng bất cứ lúc nào, và bạn sẽ có trách nhiệm thanh toán các loại thuế đó đối với số tiền dựa trên (các) Gói TMĐT và/ hoặc dịch vụ.
 5. Bạn có thể yêu cầu chấm dứt Gói TMĐT thông qua các phương tiện mà YouGo triển khai cho mục đích này tùy từng thời điểm (“Yêu Cầu Chấm Dứt”). Yêu Cầu Chấm Dứt phải được sự đồng ý của YouGo. Trừ khi và cho đến ngày bạn nhận được xác nhận của YouGo rằng Yêu Cầu Chấm Dứt đã được chấp thuận, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả cho YouGo.

2.7 Cung cấp nội dung hoặc thông tin

 1. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn tải lên Ứng Dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ nội dung nào được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh hoặc video), bạn (a) cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, thực hiện công khai hoặc hiển thị, dịch và tạo các tác phẩm phái sinh từ các nội dung của bạn; và (b) cam kết rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi giấy phép đó.
 2. Thông qua Ứng Dụng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi hoặc sửa đổi nội dung hoặc thông tin bạn đã gửi cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến menu) hoặc các nội dung cụ thể mà bạn cung cấp để hỗ trợ cho việc cung cấp các Dịch Vụ của YouGo bao gồm nhưng không giới hạn các chi tiết về đơn hàng. Bạn thừa nhận rằng mọi nội dung hoặc thông tin như vậy có thể được cung cấp cho khách hàng cuối theo thời gian thực tế thông qua ứng dụng do chúng tôi vận hành hoặc nếu không, bạn cam kết sẽ (và sẽ chịu trách nhiệm) xử lý mọi khiếu nại hoặc truy vấn của khách hàng cuối về nội dung hoặc thông tin nói trên mà không phát sinh trách nhiệm pháp lý về phía chúng tôi. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải xem xét nội dung hoặc thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi hoặc các thông tin bạn đã chỉnh sửa (thông qua Ứng Dụng hoặc cách khác) và bảo lưu quyền xóa hoặc yêu cầu sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung hoặc thông tin được gửi bởi bạn khi thấy cần thiết. Để tránh nhầm lẫn, bạn phải đảm bảo nội dung hoặc thông tin được gửi không trái với luật pháp hiện hành và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Trong trường hợp bạn chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào từ đơn hàng của Người Dùng Cuối, bạn đồng ý thêm rằng, bằng việc điều chỉnh các nội dung đó, (1) bạn đã đạt được chấp thuận từ người dùng bị ảnh hưởng bởi sự chỉnh sửa đó, và (2) YouGo không tham gia vào và chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung điều chỉnh nào của bạn, mặc dù vậy, YouGo vẫn bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực thi các Biện Pháp Khắc Phục (như được định nghĩa dưới đây) để chỉnh lại các nội dung điều chỉnh đó hoặc để giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các nội dung điều chỉnh đó.

2.8. Dữ liệu cá nhân

 1. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, thông tin mà bạn đã gửi cho chúng tôi để đăng ký làm thương nhân trên hệ thống của chúng tôi, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật, có thể được liên kết với Tài khoản trên Ứng Dụng hoặc trong quá trình thực hiện các Dịch Vụ trên Ứng Dụng. Bạn đồng ý với việc chuyển và lưu trữ các thông tin này nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của bạn thông qua các hệ thống của chúng tôi và để đáp ứng yêu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Ứng Dụng. Việc bạn sử dụng Tài khoản và Ứng Dụng có thể được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo dõi để cung cấp cho bạn thông tin về hoạt động kinh doanh và Tài khoản của bạn.
 2. Bạn đồng ý rằng mọi dữ liệu cá nhân mà bạn nhận được thông qua Ứng Dụng sẽ chỉ được sử dụng duy nhất và cụ thể cho chính mục đích mà bạn cần người dùng chia sẻ các dữ liệu cá nhân đó; và các thông tin đó sẽ phải được xóa bỏ hoặc được ẩn danh sau khi dữ liệu cá nhân đó không còn cần thiết cho mục đích sử dụng nói trên nữa. Để tránh hiểu nhầm, khi bạn nhận được dữ liệu cá nhân của một người dùng thông qua Ứng dụng cho mục đích liên hệ xin chấp thuận trước khi điều chỉnh một đơn hàng cụ thể, bạn sẽ chỉ được phép sử dụng dữ liệu cá nhân đó duy nhất cho mục đích đó, và sẽ phải xóa dữ liệu cá nhân đó ngay khi bạn đã thực hiện xong mục đích đấy.

2.9. Siêu liên kết

Bạn phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi nếu bạn muốn liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng. Về vấn đề này, bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu chính thức bằng cách gửi email để chúng tôi xem xét. Để tránh nhầm lẫn, bạn không được phép liên kết hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng cho mục đích thương mại khi chưa có sự chấp thuận của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, mặc dù chúng tôi đã chấp thuận cho liên kết, bạn không được thiết lập liên kết đến Ứng Dụng của chúng tôi (a) nhằm ám chỉ các hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực từ phía chúng tôi khi chưa có sự liên kết, phê duyệt hay chứng thực này; hoặc (b) trên các trang web cấm liên kết này hoặc sẽ làm phương hại hoặc làm tổn hại danh tiếng hoặc đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có quyền rút lại chấp thuận liên kết mà không cần thông báo trước. Ứng Dụng cũng không được tạo khung trên bất kỳ trang web nào khác

3. Nội dung Ứng Dụng

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều Khoản Sử Dụng này, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng mà không cần thông báo (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến tính khả dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm và thời gian vận chuyển). Trong trường hợp hiếm hoi khi bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng của chúng tôi chứa lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp như (i) sửa các sai sót, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, (ii) thay đổi hoặc cập nhật thông tin; và/hoặc (iii) hủy đơn hàng nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn (cho dù thông qua Ứng dụng này hoặc trang web liên quan khác) tại thời điểm đặt hàng không chính xác hoặc nếu chúng tôi cho rằng việc hủy đơn hàng của bạn là phù hợp (“Biện Pháp Khắc Phục”) tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm nhưng không giới hạn sau khi bạn đã gửi đơn hàng). Mặc dù có các quy định trên đây, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên Ứng dụng của mình; hoặc thực hiện bất kỳ Biện pháp khắc phục nào khác, trừ khi pháp luật yêu cầu. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không cần phải cập nhật hoặc làm mới ngày như được hiển thị trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan để cho biết tất cả thông tin trên Ứng dụng hoặc trên trang web liên quan đã được sửa đổi hoặc cập nhật; và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các tổn thất, thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ (i) việc thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung trên Ứng dụng; và (ii) các Biện pháp khắc phục được thực hiện.

4. Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và không ảnh hưởng đến quy định khác của các điều khoản sử dụng này, tổng trách nhiệm của chúng tôi đối với mọi khiếu nại phát sinh từ các điều khoản sử dụng này, bao gồm mọi bảo đảm ngầm định, được giới hạn ở giá trị thấp nhất giữa (i) một giá trị tiền Việt Nam Đồng (VND), (ii) giá trị của mặt hàng; hoặc (iii) số tiền bạn đã trả cho chúng tôi để sử dụng hoặc truy cập ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của ứng dụng trong 12 tháng qua (nếu có)

5. Chấm dứt

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của bạn với chúng tôi với tư cách là thương nhân trên hệ thống của chúng tôi bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm Hợp Đồng này.