Trong quá trình đơn hàng được thực hiện, hệ thống đều sẽ gửi các tin nhắn trong ứng dụng để thông báo cho bạn tình trạng của đơn hàng như

  • Đơn hàng đã được xác nhận

  • Đơn hàng đang được chuẩn bị

  • Tài xế đang giao món

  • Đơn hàng đã đến

Bạn có thể trực tiếp dõi theo vị trí tài xế cũng như thời gian dự kiến tài xế đến điểm giao hàng ngay trên ứng dụng.

Nếu bạn đang đặt nhiều đơn hàng YouGo cùng lúc, bạn có thể kiểm tra tình trạng một đơn hàng cụ thể bằng cách chọn vào mục ‘Đơn hàng’ > ‘Hiện tại ‘ từ menu chính phía dưới màn hình ứng dụng, các đơn hàng đang diễn ra sẽ được liệt kê dưới mục ‘Hiện tại’.