Thời gian dự kiến giao hàng sẽ được ước tính dựa trên khoảng cách giữa nhà hàng và địa điểm giao hàng cùng với khoảng cách giữa tài xế và nhà hàng.

Thời gian giao hàng dự kiến được thể hiện trên ứng dụng khi bạn đặt một đơn hàng.